Taking too long? Close loading screen.

Zásady zpracování osobních údajů

1.      Úvodní ustanovení

1.1.   Společnost Adiquit s.r.o., se sídlem na adrese Na Skále 632, 252 28 Černošice, IČO: 07241356, DIČ: CZ07241356, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 297401 („Správce“), tímto poskytuje informace o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů, včetně práv souvisejících se zpracováním osobních údajů („Zásady“).

1.2.   Ochrana soukromí a zpracování osobních údajů je pro Správce prioritou a zpracování osobních údajů je považováno za přísně důvěrné a s osobními údaji je nakládáno v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, zejména obecným nařízením o ochraně osobních údajů EU 2016/679.

1.3.   Služby poskytované Správcem prostřednictvím webových stránek Správce https://www.adiquit.cz/ („webové stránky“) a mobilní aplikaci Adiquit („Aplikace“) mohou fungovat pouze za předpokladu, že zpracováváme Vaše osobní údaje tak, jak je specifikováno níže. Bližší informace o službách poskytovaných Správcem naleznete na webových stránkách či v Aplikaci.

 

2.      Rozsah zpracovávaných osobních údajů

2.1.   Správce zpracovává zejména následující osobní údaje:

a)   identifikační údaje, kterými se rozumí zejména uživatelské jméno a heslo;

b)   kontaktní údaje, jimiž se rozumí osobní údaje, které Správci umožňují kontakt s uživateli, zejména e-mailová adresa;

c)   nastavení účtu, kterými se rozumí údaje v uživatelském účtu uživatele;

d)   vložený obsah, kterým se rozumí zejména počet vykouřených cigaret v daném období, situačních proměnných ve vztahu ke kouření, informace o návycích ve vztahu s používáním cigaret, motivech pro zanechání kouření, jméno, příp. telefonní číslo blízké osoby, komunikace se Správcem v rámci uživatelské podpory;

e)   údaje o chování uživatele v rámci webových stránek a Aplikace, včetně záznamů o činnosti Aplikace (informace o používání Aplikace Uživatelem, logy), ve kterých mohou být i záznamy činnosti Uživatele, způsob pohybu po webových stránkách, posouvání obrazovky a také údaje o zařízení, ze kterého si uživatel webové stránky prohlíží, jako je IP adresa a z ní odvozená poloha, identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém, jeho verze, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze a také údaje získané ze souborů cookies a obdobných technologií pro identifikaci zařízení; a

f)    odvozené údaje, kterými se rozumí osobní údaje uživatele odvozené z nastavení účtu.

 

3.      Účely zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů návštěvníků webových stránek a uživatelů Aplikace

3.1.   Údaje o chování na webových stránkách a data získaná přes Aplikaci zpracovává Správce na základě svého oprávněného zájmu za účelem:

a)   získání informací, na základě kterých bude Správce moci webové stránky a Aplikaci v budoucnu vylepšit; oprávněným zájmem Správce je zde zlepšování poskytovaných služeb;

b)   vytváření statistik a přehledů, zejména sledování návštěvnosti webových stránek a příp. měření účinnosti reklamy; oprávněným zájmem Správce je zde měření efektivity webových stránek a příp. výdajů na reklamu; pro tento účel může Správce z chování návštěvníků webových stránek získávat další odvozené údaje a k tomuto účelu je použít;

c)   testování nových funkcí a aplikací před jejich nasazením, zejména za účelem předejití problémům s funkčností těchto novinek ve skutečném provozu, které by mohly zhoršit zážitek z využívání webových stránek a Aplikace; oprávněným zájmem Správce je zde bezproblémová funkčnost poskytovaných služeb; a

d)   předcházení útoků na webové stránky a Aplikaci a ohrožení jejich funkčnosti i bezpečnosti zpracovávaných dat; oprávněným zájmem Správce je zde bezproblémová funkčnost poskytovaných služeb a bezpečnost dat.

V případě registrace

3.2.   Při vytvoření uživatelského účtu Aplikace zpracovává Správce jméno a kontaktní údaje uživatele, údaje o nastavení a vložený obsah na základě plnění smlouvy se subjekty údajů, abych mohl vést a spravovat uživatelský účet a poskytovat funkcionality s tím spojené. Právní základ pro zpracování osobních údajů vzniká vytvořením uživatelského účtu (registrací). Některý vložený obsah v Aplikaci (počet vykouřených cigaret v daném období, informace o návycích ve vztahu s používáním cigaret) zpracovává Správce v souladu s uděleným souhlasem.

3.3.   Při vytvoření účtu zpracovává Správce identifikační a kontaktní údaje uživatele, údaje o nastavení účtu a odvozené údaje také na základě oprávněného zájmu Správce, a to za účelem:

a)   získání informací, na základě kterých bude Správce moci poskytované služby v budoucnu vylepšit; oprávněným zájmem Správce je zde zlepšování poskytovaných služeb; a

b)   poskytování nabídek na míru a personalizované reklamy; oprávněným zájmem Správce je efektivní propagace produktů a služeb.

3.4.   Pokud to uživatel při registraci nebo později neodmítne, zpracovává Správce identifikační a kontaktní údaje, údaje o nastavení účtu, údaje o chování a odvozené údaje za účelem zasílání obchodních sdělení, a to zejména e-mailem, SMS zprávou nebo jinými elektronickými prostředky nebo poštou; oprávněným zájmem Správce je efektivní propagace produktů a služeb.

3.5.   Při vytvoření účtu zpracovává Správce údaje o nastavení účtu za účelem testování nových funkcí a aplikací před jejich nasazením; oprávněným zájmem Správce je zde bezproblémová funkčnost poskytovaných služeb.

3.6.   Uživatel může odmítnout udělit souhlas či odvolat dříve udělený souhlas. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů před jeho odvoláním. Blíže ke způsobu uplatnění práv subjekty údajů v čl. 8 Zásad.

Plnění právních povinností Správce

3.7.   Správce zpracovává identifikační a kontaktní údaje uživatele také za účelem plnění právních povinností, zejména povinností ve smyslu účetní a daňové legislativy. Plněním právních povinností se rozumí také poskytování údajů a informací orgánům činným v trestním řízení, případně dalším orgánům veřejné moci v souladu s příslušnými právními předpisy.

 

4.      Příjemci osobních údajů

4.1.   Osobní údaje jsou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům Správce, či jednotlivým zpracovatelům a správcům osobních údajů, a to pouze v míře nezbytně nutné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování. Cílem těchto spoluprací je poskytnutí těch nejlepších a nejrelevantnějších služeb pouze pro uživatele služeb Správce. Zmiňované služby zahrnují zejména ověřování, hosting a údržbu systémů, služby elektronické pošty, vedení platebních transakcí a kontroly doručovacích a e-mailových adres a analýzu návštěvnosti webových stránek.

4.2.   Takto získané osobní údaje mohou poskytovatelé služeb použít pouze za splnění zákonných podmínek, včetně zejména na základě smlouvy o předání osobních údajů či smlouvy o zpracování osobních údajů uzavřených mezi takovými příjemci a Správcem.

4.3.   Bližší informace či aktuální seznam příjemců poskytne Správce na vyžádání.

4.4.   Správce nepředává osobní údaje příjemcům nacházejícím se mimo území Evropské unie či Evropského hospodářského prostoru.

 

5.      Cookies

5.1.   Správce používá v rámci zvyšování kvality služeb webových stránek, personalizace nabídky, sběru anonymních dat a pro analytické účely ve své prezentaci tzv. soubory cookie. Nastavení cookies je plně pod kontrolou uživatele. V nastavení prohlížeče si uživatel může nastavit vše podle svých představ a soubory cookies může mazat, blokovat, případně nastavit možnost, aby byly cookies ukládány jen se souhlasem uživatele v jednotlivých případech.

5.2.   Souhlas může být vyjádřen prostřednictvím zaškrtávacího políčka obsaženého v tzv. cookie liště. Soubory cookies může uživatel i následně v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých. Pokud však uživatel odmítne souhlas s cookies a použijete nastavení prohlížeče tak, že vypnete všechny cookies (včetně esenciálních cookies), nemusí se mu podařit získat přístup na webové stránky nebo do některých jejích částí. 

5.3.   Další informace o našich cookies a jejich aktuální seznam nalezne uživatel prostřednictvím jednotlivých internetových prohlížečů, nejčastěji v položce Nástroje pro vývojáře.

 

6.     Zabezpečení osobních údajů

6.1.   Správce přijal odpovídající technická a organizační opatření pro ochranu osobních údajů, a to jak proti jejich náhodnému či protiprávnímu zničení, ztrátě, pozměňování, neoprávněného použití, přístupu či sdílení, zvláště pak tam, kde zpracování zahrnuje přenos údajů po síti, a také proti všem ostatním formám protiprávního zpracování  či jiného zneužití. Jakýkoliv příjemce osobních údajů bude zpracovávat osobní údaje výlučně podle pokynů Správce a bude zavázán dodržovat přísné bezpečnostní postupy při nakládání s osobními údaji.

 

7.     Doba zpracování osobních údajů

7.1.   Osobní údaje, které Správce zpracovává na základě souhlasu, bude zpracovávat po dobu takto uděleného souhlasu, nejdéle do doby, než bude souhlas odvolán. Není-li uvedeno v těchto Zásadách jinak, osobní údaje, které obsahuje uživatelský účet, budou smazány ihned po vyřízení žádosti o zrušení účtu.

7.2.   Správce dále zpracovává osobní údaje po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z příslušného smluvního vztahu a dále po dobu, po kterou je Správce povinen osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů. Osobní údaje Správce dále zpracovává dle účelu zpracování po dobu:

Plnění smluvního vztahu:
Po dobu trvání smluvního vztahu a nejdéle po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu.

Plnění právních povinností:
Po dobu stanovenou příslušným právním předpisem.

Oprávněný zájem správce:
Maximálně po dobu 3 let od shromáždění osobních údajů, či do podání námitky proti zpracování, nestanoví-li zvláštní právní předpisy v některých případech lhůtu delší, anebo pokud v odůvodněném případě nevznikne potřeba uchovávat údaje po dobu delší v souvislosti s konkrétním případem.

Zasílání obchodních sdělení:
Po dobu dokud uživatel neodmítne zasílání obchodních sdělení či neodvolá dříve udělený souhlas.

Vyřizování stížností:
Po dobu jejich řešení a maximálně po dobu 6 měsíců poté, ledaže v konkrétním případě má Správce právo, nebo povinnost, data uchovávat déle.

 

8.      Práva subjektů údajů

8.1.   Uživatel, jakožto subjekt údajů, má v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva, která vyplývají z právních předpisů a která může kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) na přenositelnost údajů, (vi) právo vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

a)   Právo na přístup k osobním údajům: chce-li uživatel vědět, zda Správce zpracovává jeho osobní údaje, má právo získat informace o tom, jestli jsou jeho osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, právo k těmto osobním údajům získat přístup. V případě nedůvodných, nepřiměřených nebo opakovaných žádostí bude Správce oprávněn za kopii poskytnutých osobních údajů účtovat přiměřený poplatek anebo žádost odmítnout (uvedené platí obdobně pro uplatňování níže uvedených práv).

b)   Právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů: v případě, že se uživatel domnívá, že o něm Správce zpracovává nepřesné či neúplné osobní údaje, má právo požadovat jejich opravu a doplnění. Správce provede opravu či doplnění údajů bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na technické možnosti.

c)   Právo na výmaz: v případě, že uživatel požádá o výmaz, Správce vymaže jeho osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) uživatel vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování jeho osobních údajů, (iv) výmaz Správci ukládá zákonná povinnost, nebo (v) uživatel odvolá souhlas se zpracováním svých osobních údajů.

d)   Právo na omezení zpracování osobních údajů: v případě, že uživatel požádá o omezení zpracování, Správce osobní údaje znepřístupní, dočasně odstraní či uchová anebo provede jiné úkony zpracování, které budou potřebné pro řádný výkon uplatněného práva;

e)   Právo na přenositelnost údajů: v případě, že si uživatel přeje, aby Správce jeho osobní údaje předal třetímu subjektu, může využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva byla nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob, Správce nebude moci žádosti vyhovět.

f)    Právo vznést námitku: právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů Správce. V případě, že Správce neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmem nebo právy a svobodami subjektu údajů, zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu.

8.2.   Správce si vyhrazuje právo požádat subjekt údajů o doplňující informace, pokud není schopen určit obsah žádosti nebo identifikovat osobu podávající žádost o uplatnění práva.

 

9.      Obecná ustanovení

9.1.   Zásady tvoří nedílnou součást smluvního vztahu uzavíraného se Správcem.

9.2.   S jakýmikoliv připomínkami ohledně zpracování osobních údajů, nebo v případě uplatnění svých práv se může subjekt údajů obrátit na Správce e-mailem na adresu info@adiquit.com.

9.3.   Správce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění tyto Zásady průběžně měnit zejména za účelem zajištění odpovídající úrovně ochrany osobních údajů, zohlednění vývoje právních přepisů nebo obecně uznávané praxe. Z tohoto důvodu Správce doporučuje průběžně sledovat webové stránky, kde je k nalezení vždy aktuální znění Zásad.

9.4.   Webové stránky obsahují odkazy (linky), které přesměrovávají na internetové stránky třetích stran. Tyto internetové stránky mohou používat soubory cookie nebo nabízet služby, které vyžadují osobní údaje. Pravidla stanovená v Zásadách se vztahují pouze na zpracování osobních údajů uživatelů ze strany Správce. Při návštěvě jiných internetových stránek je třeba se seznámit s jejich zásadami ochrany soukromí a používání souborů cookies.

9.5.   Tyto Zásady nabývají účinnosti dne 29. 5. 2020.

Adiquit s.r.o.