Pravidla spotřebitelské soutěže

„Soutěž o mobilní aplikaci Adiquit“ (dále jen „Pravidla“)

1. Pořadatel soutěže

1.1. Pořadatelem soutěže je Adiquit s. r. o., se sídlem Na skále 632, 252 28 Černošice
, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 297401 , IČ: 07241356, DIČ: CZ07241356 (dále jen „Pořadatel“).

 

2. Termín a místo konání soutěže

2.1. Soutěž probíhá od 11. 9. 2019 (od 00.00 hodin) do 3.10. 2019 (do 23:59:59 hod) celkem ve osmi soutěžních kolech, a to v rámci akce Putovní výstava Ligy proti rakovině.

2.2. První soutěžní kolo probíhá od 11. 9. 2019 do 12. 9. 2019 ve Frýdku-Místku.

2.3. Druhé soutěžní kolo probíhá od 13. 9. 2019 do 14. 9. 2019 v Jablunkově.

2.4. Třetí soutěžní kolo probíhá od 16. 9. 2019 do 17. 9. 2019 v Praze.

2.5. Čtvrté soutěžní kolo probíhá od 18. 9. 2019 do 19. 9. 2019 v Benešově.

2.6. Páté soutěžní kolo probíhá od 23. 9. 2019 do 24. 9. 2019 v Bílině.

2.7. Šesté soutěžní kolo probíhá od 25. 9. 2019 do 26. 9. 2019 v Jičíně

2.8. Sedmé soutěžní kolo probíhá od 30. 9. 2019 do 1. 10. 2019 ve Vimperku

2.9. Osmé soutěžní kolo probíhá od 2. 10. 2019 do 3. 10. 2019 v Sušici

Začátek každého soutěžního kola je vždy v daný den v 10:00 hodin a končí daný den ve 19 hodin.

 

3. Podmínky účasti v soutěži

3.1. Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let, která splnila všechna zde stanovená Pravidla; osoba mladší než 18 let se smí účastnit soutěže po splnění Pravidel pouze se souhlasem svého zákonného zástupce, který musí být schopna v případě Výhry doložit (dále jen „Soutěžící“).

3.2. Podmínkou účasti v soutěži pro každé soutěžní kolo je řádné vyplnění Soutěžícího na Soutěžním formuláři, a to daného dne daného soutěžního kola, která spočívá v úplném a pravdivém vyplnění platné emailové adresy soutěžícího v soutěžním registračním formuláři (dále jen „Registrace“). Registrace Soutěžícího, která neobsahuje platnou emailovou adresu, nebo obsahuje emailovou adresu, jež nenáleží Soutěžícímu, bude považována za neučiněnou.

3.3. Každý Soutěžící se smí soutěže zúčastnit pouze jednou, tzn. může vyplnit právě jeden soutěžní formulář za celou dobu trvání soutěže. Soutěžící, jež se účastní v rozporu s Pravidly soutěže vícekrát během soutěže (tj. např. registrací další emailové adresy za účelem opakované účasti v soutěži), bude ze soutěže bez náhrady s okamžitou účinností vyřazen, bez nároku na předání případné výhry.

3.4. Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže Soutěžící, u kterých bude mít důvodné podezření na spáchání podvodného či nekalého jednání v souvislosti se soutěží nebo jednání v rozporu s dobrými mravy, které je způsobilé ovlivnit výsledky soutěže, a to i prostřednictvím třetích osob. Soutěžícímu v takovém případě nevzniká nárok na jakoukoliv kompenzaci. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit konkrétního soutěžícího ze soutěže pro nesplnění některé z podmínek soutěže, neudělit či nepředat Výhry v případě jakéhokoliv porušení Pravidel soutěže ze strany Soutěžícího. Pořadatel soutěže má právo konečného posouzení splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými Soutěžícími. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách náleží vždy Pořadateli.

 

4. Princip soutěže, výhry, vyhlášení a kontaktování výherců

4.1. Principem soutěže je, po řádně provedené Registraci a dle pokynů na Soutěžním formuláři Pořadatele, zodpovědět správně otázky na Soutěžním formuláři. Soutěžící může v daném soutěžním kole.

4.2. Z veškerých řádně registrovaných Soutěžících, kteří zodpoví správně všechny otázky v daném soutěžním kole a splní další Pravidla soutěže, budou vylosováni 3 výherci, z nichž každý obdrží právě jednu výhru, tj. jeden kompletní přístup do české verze mobilní aplikace Adiquit (dále jen „Výhra“).

4.3. Každý Soutěžící může získat v soutěži pouze jednu Výhru.

4.4. Do soutěže je celkem vloženo 24 ks Výher, tj. celkem 24 ks kompletních přístupů do aplikace Adiquit. Pro každé soutěžní kolo jsou k dispozici právě 3 přístupy do aplikace Adiquit.

4.5. Losování proběhne vždy nejdéle do 1 měsíc od ukončení daného kola, tj. do 12. 10. 2019 pro první soutěžní kolo, do 14. 10. 2019 pro druhé soutěžní kolo, do 17. 10. 2019 pro třetí soutěžní kolo, do 19. 10. 2019 pro čtvrté soutěžní kolo, do 24. 10. 2019 pro páté soutěžní kolo, do 26. 10. 2019 pro šesté soutěžní kolo, do 1. 11. 2019 pro sedmé soutěžní kolo, do 3. 11. 2019 pro osmé soutěžní kolo za účasti komise o dvou členech, tvořené zástupci Pořadatele.

4.6. Výherci budou Pořadatelem kontaktováni ohledně předání Výhry a dalšího postupu emailem prostřednictvím kontaktní emailové adresy uvedené při Registraci, vždy pouze jednou, nejdéle do 7 dní po skončení daného soutěžního kola (dále jen „Informace o výhře“). Soutěžící do 7 dnů po obdržení Informace o výhře sdělí Pořadateli zájem o zaslání Výhry na e-mail; pokud tak neučiní, má se za to, že Soutěžící nemá zájem o Výhru, a Výhra propadá ve prospěch Pořadatele. Pořadatel zašle Výhru na sdělenou e-mailovou adresu do jednoho měsíce od obdržení sdělení o zasílací adrese Soutěžícího. Výhry, jež se nepodaří doručit, propadají ve prospěch Pořadatele.

4.7. Pořadatel je oprávněn Výhry, jež propadly v jeho prospěch, použít k marketingovým či dobročinným účelům, a to zcela dle svého uvážení.

 

5. Odpovědnost Pořadatele za průběh soutěže

5.1. Pořadatel neodpovídá za žádné technické problémy při přenosu dat prostřednictvím sítě internet nebo jinými elektronickými prostředky, ani za jakoukoli změnu přenášených informací.

5.2. Pořadatel nenese odpovědnost za jakékoli technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu soutěže, rychlost technického připojení či jiné případné nedostatky, včetně případného nedoručení elektronické pošty a škody, ke kterým by mohlo dojít na počítači či jiném zařízení Soutěžícího nebo jakékoli jiné osoby v souvislosti s účastí v soutěži. Pořadatel není odpovědný za překážky (ať subjektivní či objektivní) na straně Soutěžícího či jeho zákonného zástupce. Pořadatel není rovněž odpovědný za to, že jakákoli osoba nebyla schopna vstoupit do soutěže nebo ji dokončit v důsledku jakékoli skutečnosti.

5.3. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním a průběhem soutěže, a to včetně jejího přerušení, odložení, zrušení, odvolání či úprav jejích Pravidel. Pořadatel soutěže je oprávněn v Pořadatelem odůvodněných případech v průběhu soutěže měnit její Pravidla, tj. i způsob určení výherců, druhy výher a ve výjimečných případech je oprávněn soutěž i zrušit či prohlásit za neplatnou (zejména v případě technické nebo jiné systémové chyby, či jiného důvodu, který je způsobilý narušit nebo jinak negativně ovlivnit správu, bezpečnost, čestnost, poctivost, a/nebo řádný chod soutěže). Veškeré případné změny Pravidel či oznámení o odložení nebo zrušení soutěže budou Pořadatelem neprodleně uveřejněny na Soutěžních stránkách, včetně uvedení důvodů, a nabývají účinnosti jejich zveřejněním.

5.4. Pořadatel nenese žádné náklady Soutěžícího vzniklé v souvislosti se soutěží, zejména za účelem převzetí Výhry.

 

6. Zpracování osobních údajů a jejich ochrana, užití autorskoprávního obsahu, zasílání obchodních sdělení

6.1. Pořadatel bude, jako správce ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů, (dále jen „GDPR“) a příslušných vnitrostátních předpisů, v souvislosti s účastí Soutěžících v soutěži zpracovávat osobní údaje Soutěžících získané při Registraci, při nahrání či sdílení soutěžního videa a při další komunikaci se Soutěžícím v případě jeho Výhry, a to v rozsahu emailové adresy a IP-adresy Soutěžícího, za účelem realizace a propagace soutěže, zejm. k zajištění jejího hladkého průběhu, kontroly plnění podmínek, vyhodnocení, navázání kontaktu se Soutěžícím, k propagaci soutěže v médiích, v propagačních a reklamních materiálech Pořadatele, vyhlášením výherců soutěže, předáním Výher (dále jen „Užití“). Osobní údaje budou zpracovávány po dobu konání soutěže dle těchto Pravidel a po jejím skončení po dobu nezbytně nutnou ke kontrole dodržení Pravidel soutěže. S ohledem na výše uvedené není možná účast Soutěžícího v soutěži bez současného zpracování jeho osobních dat.

6.2. Soutěžícím, jakožto subjektům údajů, náležejí veškerá práva stanovená v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, a v GDPR, např. právo obdržet bezplatné informace o osobních údajích, které Pořadatel zpracovává o Soutěžícím, právo na přístup k nim, na jejich opravu v případě neúplných/nepřesných osobních údajů, právo na jejich výmaz, právo na omezení jejich zpracování, právo žádat na Pořadateli vysvětlení, pokud se Soutěžící domnívá, že zpracování údajů je v rozporu s ochranou jeho soukromého nebo osobního života nebo s právními předpisy, právo žádat o odstranění závadného stavu aj. Soutěžící může svá práva uplatnit u Pořadatele emailem zaslaným na adresu info@adiquit.com, nebo přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00.

6.3 Účast v Soutěži a Registrace jsou dobrovolné. Zpracování osobních údajů bude Pořadatel provádět prostřednictvím technického správce jako zpracovatele. Pořadatel nebude předávat osobní údaje mimo EU či EHS.

6.4 Zaškrtnutím příslušného pole na Soutěžním formuláři má Soutěžící možnost přihlásit se k odběru bezplatného newsletteru. Newsletter informuje o aktuálních nabídkách Pořadatele, zdravém životním stylu a obsahuje další obchodní sdělení. Povinným údajem pro registraci k odběru newsletteru je emailová adresa Soutěžícího. Pokud Soutěžící nesouhlasí s tím, aby byly tyto údaje použity, má možnost nezaškrtnout příslušné pole při Registraci do soutěže. Nezaškrtnutím příslušného pole Soutěžící neudělí souhlas s poskytnutím osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.

 

7. Závěrečná ustanovení

7.1 Tato Pravidla mohou být ve zkrácené verzi uveřejněna na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se soutěží. Určující je však ve všech případech tato úplná verze těchto Pravidel. Pořadatel neodpovídá za tiskové chyby ani za úplnost výtahů z těchto Pravidel. Pořadatel nenese odpovědnost za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou).

7.2 Účast v soutěži je dobrovolná a Soutěžící svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími Pravidly a zavazuje se je dodržovat. Výhry není možné domáhat se právní cestou. Výhry nelze vyplatit v penězích či za ně požadovat jinou věcnou náhradu.

7.3 Pravidla jsou po dobu trvání soutěže zveřejněna v elektronické podobě na Soutěžních stránkách a zároveň uložena v písemné podobě v sídle Pořadatele, kde jsou po vyžádání k nahlédnutí.

7.4 Tato soutěž není hazardní hrou ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, v platném znění. Pořádání ani organizace soutěže není provozováním hazardní hry ve smyslu tohoto zákona, a ustanovení tohoto zákona se tak na soutěž nevztahují.

7.5 Pořadatel upozorňuje, že jakýkoliv pokus poškodit jakoukoliv internetovou stránku spojenou se soutěží nebo narušit legitimní chod soutěže může být kvalifikován jako porušení platných právních předpisů, může vést k vyloučení Soutěžícího ze soutěže a může rovněž zakládat právo Pořadatele na náhradu způsobené škody či jiné újmy.

7.6 Práva a povinnosti vznikající v souvislosti se soutěží, která nejsou upravená Pravidly, se řídí příslušnými právními předpisy České republiky.

7.8 Pořadatele je možno v případě dotazů kontaktovat na emailové adrese: info@adiquit.com.

 

V Praze dne 4. 9. 2019